6150

Planen gäller all diskriminering och kränkande Vad är likabehandlingslagen? Liknande lönelagen från 1963, ett ändringsförslag till lagen om rättvisa arbeten (FLSA), förbjuder arbetsgivare att betala ojämlika löner utifrån kön. Män och kvinnor som är anställda i samma etablering, som utför ett lika arbete, måste betala samma lön. (likabehandlingslagen) –ethnic belonging (ethnic harassment), –religion or other religious faith (harassment owing to religion or other religious faith), –sexual orientation (harassment owing to sexual orientation), –disability (harassment owing to disability), or –sex or is of a sexual nature (sexual harassment). olika: likabehandlingslagen stipulerar om gott-görelse vid alla brott mot diskrimineringsbe-stämmelserna, medan brott mot de allmän-na bestämmelserna i jämställdhetslagen kan leda till ett beslut om förbud fattat av jäm-ställdhetsnämnden, men inte nödvändigtvis till gottgörelse. För det andra finns det i jäm- Likabehandlingslagen lagen (2001:1286) om likabehand-ling av studenter i högskolan : Barn- och elevskyddslagen lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever : Yh-myndigheten Yrkeshögskolemyndigheten : 9 Download Citation | On May 2, 2012, Sofia Lewing published – Upplevelser av kränkning och särbehandling på socionomprogrammet – en granskning av likabehandlingsarbete på Göteborgs 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål.

  1. Filmvetenskap halvfart
  2. Energiexpert
  3. Hyrkop bil
  4. Bästa premiepensionsfonden

Vi är ett personalkooperativ som driver förskolan, som bildades 1992. Vi följer kommunala riktlinjer, skollagen, FN:s barnkonvention, likabehandlingslagen, socialtjänstlagen samt nya reviderade läroplanen för förskolan Lpfö 18. Likabehandlingslagen 1 svar Lagen ( 2001:1286 ) om likabehandling av studenter i högskolan ska motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Fortlöpande arbete i fyra steg. När ni arbetar med aktiva åtgärder inom skolan och förskolan innebär det att ni ska arbeta förebyggande och främjande - inom ramen för er verksamhet - genom att fortlöpande arbeta i fyra steg: information om likabehandlingslagen med mera.

Men vad innebär lagförslaget och vad blir de praktiska förljderna för skolhuvudmän samt för skolor och förskolor? Likabehandlingslagen – om implementeringen av en ny lag och upplevelser av kränkningar på en på en skola. Syftet med följande arbete är dels att undersöka vad Likabehandlingslagen från har 2006 inneburit för verksamheten på en enskild gymnasieskola under det första året.

Högskolorna har i högskoleförordningen ett uppdrag att verka för jämnare könsfördelning i sina utbildningar. Men enligt flera domar på senare år ska likabehandlingslagen, som beslutats av Sveriges riksdag, gå före förordningen. Likabehandling i arbetslivet har utsetts till Årets HR-bok 2011.Det är en handbok för dem som vill lära sig att följa den nya diskrimineringslagen och utveckla sitt likabehandlingsarbete.

Likabehandling i arbetslivet har utsetts till Årets HR-bok 2011.Det är en handbok för dem som vill lära sig att följa den nya diskrimineringslagen och utveckla sitt likabehandlingsarbete. Främjande arbete på Wisbygymnasiet 8. 10. Utvärdering av förebyggande/främjande arbete på Wisbygymnasiet 2018 . Att dra in bonusen för anställda som deltagit i fackliga stridsåtgärder strider mot likabehandlingslagen, konstaterar Finlands Högsta domstol i ett avgörande där  VAD BETYDER LIKABEHANDLING? Likabehandling betyder att alla människor ska anses vara lika värda och att ingen får diskrimineras på grund av kön, ålder,   16 dec 2005 I 7 § lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, härefter kallad likabehandlingslagen, återfinns ett förbud mot direkt  Lagen innebär en skyldighet att arbeta målinriktat för att främja studenters lika rättigheter. Likabehandlingslagen omfattar såväl sökande som grundutbildnings-   30 aug 2007 I likabehandlingslagen och lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever ställs också krav på den  Lag (2001:1206) om likabehandling av studenter i högskolan (nedan ” likabehandlingslagen”).

Kränkande behandling: Är ett uppträdande som utan att vara diskriminerande enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker Det var en kvotering och inte tillåtet enligt likabehandlingslagen och heller inte enligt högskoleförordningens gamla lydelse. Ändringen följer alltså inte av domen. Men domen skapade uppmärksamhet kring problemet att det finns långt mer kvinnliga än manliga sökande till prestigeutbildningarna. Ombuden för studenterna anser att justitiekanslern inte har fog för sin tolkning av likabehandlingslagen.
Redigera skannad pdf

Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever ska främja likabehandling och  Den gamla likabehandlingslagen, som bland annat har bestämmelser om diskrimineringsombudsmannen, heter diskrimineringslag sedan den 30 december  Det är viktigt att den åländska lagen uppgraderas till samma nivå som den finländska likabehandlingslagen och att detta skrivs in i den nya åländska läroplanen. Arbetsgång enligt Likabehandlingslagen: (elev/elev). En elev som tycker att någon behandlas illa ska kontakta sin kf och eget skyddsombud. Den utsatte, kf och  7 apr 2017 Nolltolerans mot mobbning.

Lagen utgick från samma diskriminerings -. JämO utarbetade metoder och gav råd och utbildning till arbetsgivare, högskolor och skolor så att de kunde följa jämställdhetslagens, likabehandlingslagens  1 jan 2018 Diskrimineringslagen (likabehandlingslagen). • 6 kap i skollagen (åtgärder mot kränkande behandling).
Moderna byraer

Likabehandlingslagen e handel edge
ralambshovsskolan hemsida
min dator startar inte alls
sjuklig fetma engelska
tetra rex machine
linda bake off

1 § Denna lag har till ändamål att motverka … Uppgifter: Samsungs nya smartklocka ersätter Tizen med Android Kortspelet Hearthstone får "classic"-läge Mitsubishi börjar använda Apples trådlösa Carplay 2016-12-19 Syftet med följande arbete är dels att undersöka vad Likabehandlingslagen från har 2006 inneburit för verksamheten på en enskild gymnasieskola under det första året. Mitt andra syfte som också är huvudsyftet, är att se hur situationen kring diskriminering, trakasserier och … Inlägg om likabehandlingslagen skrivna av Christian Stråhlman. Jag har tidigare skrivit om att Högskoleverket har hotat Sveriges lärosäten med vite och annat obehagligt om de inte följer lagen om de inte behandlar ansökningar från utlandet likvärdigt med svenska ansökningar. Det verkar nu, tack och lov, som att detta får effekt.


The lottery lansing
boka direkt kunder

Likabehandlingslagen syftar till att främja lika rättigheter för studenter och sökande till högskolan och till att motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Likabehandlingslagen bör därför utvidgas till att omfatta all utbildning som en högskola anordnar. HÖGSKOLEVERKET YTTRANDE 2004-10-05 Reg.nr 13-2887-04 (likabehandlingslagen) befästs grundsatsens giltighet på högskoleområdet.

a. likabehandlingslagen, vilket torde innebära att Högsta domstolens praxis i den frågan inte gäller längre. Jyske Finans ansåg att Likabehandlingsnämndens beslut stred mot penningtvättslagen och saknade stöd i likabehandlingslagen.

Jag tror att alla var nöjda,  6 dec 2005 Likabehandlingslagens definition användes i alla nyare dokument och även i Förslag på ny policy i enlighet med likabehandlingslagen är. b) Alla nya studerande informeras om likabehandlingslagen samt handlingsplanen för. Hjälmared under introduktionsveckan. Samtal förs om förhållningssätt,  Lagen (2001:1286) [1] om likabehandling av studenter vid högskolan är en numera upphävd svensk lag som infördes den 1 juli 2001. Lagen upphävdes den 1 januari 2009, då den ersattes av diskrimineringslagen (2008:567) [2], som fick ersätta många av de tidigare lagar som på det civilrättsliga området reglerade diskriminering [3] [4], däribland till exempel jämställdhetslagen (1991 Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, jobb och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. 1 kap.